ENG

Konkurs na pomnik upamiętniający Bohaterskie Matki Sybiraczki

Konkursy, konferencje

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego "Bohaterskie Matki Sybiraczki" na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

 

Prezydent Miasta Białegostoku 

z siedzibą: 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1,

zaprasza  do  udziału

w konkursie rzeźbiarsko-architektonicznym

na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego „Bohaterskie Matki Sybiraczki” na terenie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony jako otwarty, jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”, a Zamawiający dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w regulaminie konkursu.
 2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego „Bohaterskie Matki Sybiraczki”, zlokalizowanego w sąsiedztwie nowej siedziby Muzeum Pamięci Sybiru, na terenie działki nr 788/9 w obr. 12, przy ul. Węglowej w Białymstoku.
 3. Regulamin konkursu został udostępniony publicznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku –http://bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/konkurs-rzezbiarsko-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-pomnika-upamietniajacego-bohaterskie-matki-sybiraczki-na-terenie-muzeum-pamieci-sybiru-w-bialymstoku-.html
 4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają następujące warunki:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej,
  2. ubiegając się o udział w konkursie dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, w tym przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku w zakresie rzeźby, na polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, z uzyskanym na tej uczelni co najmniej stopniem magistra lub jemu równoważnym,
  3. w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym: przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.).
 5. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie”, zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30.
 6. Uczestnicy, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w konkursie, będą mogli składać prace konkursowe do dnia 14 listopada 2018 r. do godz. 15:30.
 7. Nagrodami przewidywanymi do przyznania w konkursie są: I nagroda: 11.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, II nagroda: 7.000 zł, dwa wyróżnienia w kwocie po 3.500 zł każde.
 8. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu są pracownicy Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Marcin Minasz – tel.: 85 8696636, Bogumił Sawicki – tel.: 85 8696612, e-mail: du@um.bialystok.pl

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.bip.bialystok.plkategoria: Konkursy, konferencje, autor: Dział komunikacji, dodano: 2018-07-10 09:02:18, czytane: 1345 x
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego