ENG

Procedury postępowania

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na Covid – 19 u osób korzystających z usług CRP

 1. Jeżeli w chwili załatwiania czynności meldunkowych zachodzi podejrzenie, iż osoba ich dokonująca ma objawy sugerujące zakażenie koronawirusem osoba taka nie jest meldowana.
 2. Osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem oczekuje na transport i przyjazd pracowników sanepidu w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu – pokój brązowy w Pałacu JB, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych.
 3. W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej w Domu Rzeźbiarza lub pracowni rzeźbiarskiej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba ta nie powinna opuszczać pokoju. Osoba ta powinna niezwłocznie o tym fakcie powiadomić pracownika CRP kontaktując się telefonicznie z recepcją Domu Rzeźbiarza pod nr wew. 55 ewentualnie 16 lub obsługą pracowni tel. wew. 72.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2, 3 należy niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do udzielonych wytycznych.
 5. W przypadkach określonych powyżej posiłek może zostać dostarczony pod drzwi pokoju z zachowaniem środków ostrożności.
 6. Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami oraz przeprowadzić rutynowe sprzątanie – dezynfekcja powierzchni dotykowych.
 7. Należy ustalić listę pracowników i innych osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych częściach obiektu co osoba podejrzana o zakażenie – informacja ta przekazywana jest do służb sanitarnych.
 8. Narzędzia, z których korzystała osoby określone w 3 poddawane są dezynfekcji, chyba ze specyfika narzędzi nie pozwala na przeprowadzenie ich dezynfekcji. W tym przypadku narzędzia te nie są udostępniane innym osobom przez najbliższe 48 godzin.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na Covid – 19 u pracownika

 1. Każdy pracownik CRP zobowiązany jest do:
  1. samooceny stanu zdrowia przed przybyciem do pracy;
  2. przed rozpoczęciem pracy do umycia rąk wodą z mydłem następnie zdezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu min 60%;
  3. zachowania bezpiecznej odległości podczas wykonywania zadań służbowych–min 2 metry;
  4. regularnego częstego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem, zgodnie  z instrukcją zdezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu min. 60%;
  5. ograniczenia wspólnego spożywania posiłków podczas przerwy śniadaniowej;
  6. ograniczenia do minimum spotkań i narad wewnętrznych – spotkanie powinno być przeprowadzone przy otwartych oknach z zachowaniem odległości pomiędzy osobami;
  7. zachowania czystości na stanowisku pracy w tym częstego wietrzenia  i dezynfekowania części wspólnych m. in. telefon, klamki.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia temperatury, złego samopoczucia oraz objawów wskazujących na zakażenie się koronawirusem pracownicy nie zostaną dopuszczeni do pracy, a w przypadku rozpoczęcia pracy – odsunięci od niej.
 4. W budynkach CRP wyodrębniono strefę służbową niedostępną dla gości.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik nie powinien przychodzić do pracy. Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną odpowiednią dla swojego miejsca zamieszkania, oddziałem zakaźnym szpitala jednoimiennego, a w razie pogarszania stanu zdrowia, zadzwonić pod 999 lub 112 i poinformować dyspozytora o możliwości zakażenia koronawirusem. Nie należy ukrywać swojego stanu zdrowia przed służbami sanitarnymi i pracodawcą bowiem może to spowodować większa liczbę osób zakażonych lub przebywających na kwarantannie.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów COVID-19, który rozpoczął pracę, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i powiadomić bezpośredniego przełożonego i koordynatora ds. zdrowotnych. Następnie należy powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną( tel. 617-12-19) oraz stosować się do ich wytycznych. Osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem oczekuje na transport i przyjazd pracowników sanepidu w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych.
 7. Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami oraz przeprowadzić rutynowego sprzątanie – dezynfekcję powierzchni dotykowych.
 8. Należy ustalić listę pracowników i innych osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych częściach obiektu co osoba podejrzana o zakażenie – informacja zostanie przekazana służbom sanitarnym.
Landart Network O.pl Fundacja im. Józefa Brandta Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego