Dziś otwarte do 16:00

Zachód słońca o 15:28

°C

Rejestracja na spotkanie online

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26–505 Orońsko.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontakt iodo@rzezba-oronsko.pl
3. Dane Pani/Pana* będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgoda uczestnika seminarium;
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj, prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na nagrywaniu przebiegu seminariów w postaci nagrań audio-video z czym związane jest przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku na podstawie zezwolenia osoby na nim przedstawionej oraz w celu udokumentowania prawidłowego przebiegu seminariów.
— w celu umożliwienia uczestnictwa w seminariach.
4. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Dane Pani/Pana* będą przechowywane przez cały okres realizacji programu Rzeźba w przestrzeni Publicznej dla Niepodległej w celach promocyjnych, reklamowych , a po zakończeniu realizacji programu przechowywane w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych
3) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
4) przenoszenia danych 
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić udział w seminariach.
9. Informuję, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Jednocześnie oświadczam, że w/w materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. 
Niniejsza zgoda: 
­ nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, 
­ dotyczy wszelkich materiałów wideo i broszur z moim udziałem wykonanych podczas Seminariów organizowanych przez CRP w ramach programu pn.: Rzeźba w Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej — 2021.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Obejrzyj galerię