Dziś otwarte do 17:00

Zachód słońca o 17:23

°C

Praktyki studenckie

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza praktykantów.

Podstawowe kryteria naboru praktykantów do CRP

 • Studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studenci studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych, przede wszystkim rzeźby, grafiki, historii sztuki, historii, antropologii, etnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz absolwenci tych studiów.
 • Wiek do 30. roku życia.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Życzliwość i otwartość w kontaktach z ludźmi.
 • Zainteresowania z zakresu sztuki, historii, edukacji, ekologii.

Długość praktyk

 • Tryb realizacji praktyk będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między praktykantem a instytucją oferującą praktyki. Może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji praktyk od 160 do 320 godzin.
 • Faktyczna długość praktyk będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy praktykantem a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć praktykanta w ciągu roku.
 • W przypadku odbywania praktyk poza miejscem zamieszkania Centrum Rzeźby Polskiej pokrywa koszty zakwaterowania w hotelu pracowniczym.

Formy praktyk

 • Wsparcie działań edukacyjnych w realizacji wydarzeń plenerowych, oprowadzań i warsztatów.
 • Wsparcie działań promocyjnych.
 • Wsparcie działań wydawniczych.
 • Współpraca warsztatowa z zespołem edukacji i artystami rezydentami – ceramika, odlewnia, kuźnia.
 • Działania koncepcyjne w zakresie architektury krajobrazu.

Zobowiązania Centrum Rzeźby Polskiej

 • CRP, przyjmując praktykanta, udostępnia stanowisko pracy, określa profil praktyk (skoncentrowany na zadaniach problemowych) oraz zapewnia opiekę merytoryczną.
 • CRP wyznaczy opiekuna praktyk, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie planu praktyk i jego ostateczne ustalenie w porozumieniu z praktykantem przed rozpoczęciem praktyk. Opiekun praktyk ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację i przebieg praktyk.
 • CRP podpisuje z praktykantem umowę na czas odbywania praktyk.
 • Po zakończeniu praktyk wystawia odpowiednie zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Dlaczego Centrum Rzeźby w Orońsku to dobre miejsce do odbycia praktyk?

 • Praktyki w CRP to współpraca w gronie specjalistów i doświadczonej kadry.
 • Praktyki w CRP to możliwość spędzenia czasu w wyjątkowym miejscu, w historycznej „enklawie artystycznej”, o bogatej tradycji, w otoczeniu natury.
 • Instytucja zapewnia możliwość wzięcia udziału w odbywających się wówczas warsztatach i kursach (np. ceramicznych).
 • Instytucja zapewnia zakwaterowanie osobom spoza powiatu szydłowieckiego i radomskiego.

 

Czy praktyki są płatne?
Nie, praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia za udział w projekcie. Otrzymują natomiast cenne doświadczenie, możliwość rozwijania pasji, wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji kultury.

Kto ubezpiecza praktykanta?
Praktyki odbywają się na podstawie porozumień o wolontariacie. Prawne aspekty dotyczące ubezpieczenia praktykantów reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy praktykanci otrzymują potwierdzenie odbycia praktyk?
Po zakończonych praktykach praktykant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyk. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów (planu praktyk i sprawozdania z praktyk).

 

Kontakt, informacje:

Dział Edukacji Centrum Rzeźby Polskiej

Ul. Topolowa 1, Orońsko

tel: 48 618 45 16 w. 19

e‑mail: edukacja@rzezba-oronsko.pl

1/1
 • Praktyki studenckie
  Praktyki studenckie
Obejrzyj galerię