Dziś otwarte do

Zachód słońca o 17:11

°C

OPEN CALL dla artystów. Sympozjum Rzeźby Współczesnej edycja III: 2022

Zapraszamy artystów do udziału w Sympozjum Rzeźby Współczesnej.

Na podstawie weryfikacji złożonych projektów Centrum wyłoni uczestników spotkania. W ramach wydarzenia zrealizują oni autorskie, przestrzenne projekty wpisujące się w temat „Znaki czasu”. Dopuszczalne są wszystkie techniki i materiały rzeźbiarskie, które można konfrontować z naturą i eksponować w plenerze. Działania artystyczne uczestników będą realizowane w oparciu o zasoby techniczne CRP, we współpracy z pracownikami Centrum. W ramach podsumowania Sympozjum odbędą się spotkania i dyskusje z zaproszonymi gośćmi, którzy w swoich zainteresowaniach i dokonaniach zajmują się percepcją i funkcjonowaniem rzeźby; ze studentami, artystami, kuratorami, historykami sztuki. Prezentacja dokonań uczestników, tez, postulatów i programów artystycznych odbędzie się w formie publikacji.

Cykliczny projekt Sympozjum Rzeźby Współczesnej dotyczy bezpośrednio działalności statutowej instytucji i stanowi ważny punkt w programie CRP realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podmiotów prywatnych.

Sympozjum Rzeźby Współczesnej to warsztaty rzeźbiarskie zorganizowane i przeprowadzone na terenie Centrum dla 10 artystów profesjonalnych i 10 młodych wolontariuszy-asystentów. Program Sympozjum, oprócz działań twórczych, zawiera wykłady i dyskusje dotyczące ważnych wyzwań współczesnej kultury i sposobów konfrontowania się z nimi artystów rzeźbiarzy, w tym weryfikacji przydatności tradycyjnych technik i materiałów w kontekście poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej oraz poszukiwania nowych technik i materiałów mogących zapewnić rozwój dziedziny rzeźby i jej szeroki odbiór. Prelegentami będą zaproszeni wybitni specjaliści: artyści, architekci, urbaniści, krytycy i historycy sztuki, filozofowie, antropolodzy, wykładowcy studiów miejskich, aktywiści i użytkownicy przestrzeni publicznej oraz przedstawiciele samorządów odpowiedzialnych za organizacje i planowanie przestrzeni publicznej.

W 2020 roku odbyła się pierwsza edycja wydarzenia zatytułowana „Dystans. Odległość nie jest miarą oddalenia”. W 2021 roku miała miejsce druga odsłona Sympozjum poświęcona słynnej myśli Heraklita „Wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu” pn. „Siły natury”. W obu wydarzeniach wzięli udział uznani artyści oraz studenci Akademii Sztuk Pięknych. W ramach spotkań zrealizowano monumentalne, plenerowe rzeźby, obiekty i instalacje eksponowane aktualnie w orońskim parku, odbyły się też prelekcje i autorskie spotkania, m.in. z „mistrzami rzeźby” prof. prof. Janem Kuczem, Stanisławem Radwańskim, Andrzejem Szarkiem, Krzysztofem M. Bednarskim, Jerzym Foberem i Maciejem Szańkowskim.

Termin sympozjum: 4–18 września 2022 roku

Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Komisarz, kurator: Martyna Pająk

Temat: Znaki czasu

 

Zobowiązania uczestników sympozjum – artystów:

 1. przygotowanie projektu realizacyjnego zawierającego wizualizacje, opis ideowy i szczegółowy kosztorys;
 2. przygotowanie prezentacji dotyczącej własnej twórczości w formie cyfrowej (pokaz slajdów) i przeprowadzenie prelekcji podczas trwania Sympozjum (pliki w formacie jpg lub prezentacje w programie Microsoft Power Point);
 3. przygotowanie i przekazanie w formie elektronicznej noty biograficznej uwzględniającej: wykształcenie artystyczne, formy wypowiedzi artystycznej, ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe (ok. 1700 znaków ze spacjami);
 4. odbiór pracy poplenerowej na własny koszt;
 5. czynne uczestniczenie w imprezach towarzyszących wydarzeniu w pełnym wymiarze czasowym sympozjum.

 

Zobowiązania CRP wobec uczestników – artystów:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zapewnia uczestnikom – artystom:

 1. pracownie rzeźbiarskie oraz inne miejsca do pracy;
 2. miejsca noclegowe w Domu Rzeźbiarza;
 3. honorarium w kwocie 5.000,00 zł brutto za prawo do dysponowania pracą przez okres 2 lat;
 4. materiały potrzebne do realizacji pracy w kwocie ok. 4.000,00 zł brutto (po akceptacji projektu realizacyjnego i kosztorysu przez Centrum);
 5. narzędzia potrzebne od realizacji pracy;
 6. pomoc techniczną przy realizacji pracy;
 7. przestrzeń wystawienniczą (wystawa poplenerowa w parku 2022–2024);
 8. infrastrukturę konferencyjną;
 9. promocję;
 10. możliwość publikacji materiałów pokonferencyjnych.

SKŁADANIE APLIKACJI

Warunkiem zakwalifikowania do naboru jest przygotowanie i przekazanie do Centrum:

 1. karty zgłoszenia
 2. projektu realizacyjnego zawierającego: 
 3. wizualizacje (maksymalnie 8 wizualizacji w wersji pdf, jpg, etc..),
 4. opis ideowy (do 4.000 znaków ze spacjami),
 5. kosztorys
 6. portfolio (format pdf o maksymalnym rozmiarze 10 MB)
 7. skanu podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych RODO dla uczestników naboru

Ww. materiały prosimy przesyłać najpóźniej do 24 lipca 2022 roku, na adres e‑mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl lub pocztą, w wersji papierowej, na adres Centrum: ul. Topolowa 1, 26–505 Orońsko, z dopiskiem: Sympozjum Rzeźby Współczesnej 2022 – OPEN CALL

Wyboru uczestników pleneru dokona komisja złożona z kuratorów Centrum, komisarza sympozjum i dyrektora Centrum na podstawie nadesłanych materiałów. Informacje o wyborze uczestników zostaną przekazane aplikantom drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 25 lipca 2022 roku.

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prosimy kierować na adres e‑mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji projektu lub jego odwołania.

1/1
 • Uczestnicy OPEN CALL przy pracy, foto Jan Gaworski
Obejrzyj galerię